מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף א' פיתוח מקצועי של עובדי הוראה
רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים 91911 טל. 02-5603687/8 פקס 02-5602076
mirigo@education.gov.il : דואר אלקטרוני

עובדי הוראה יקרים שלום רב,
בפתחה של שנת הלימודים תשע"ח, אנו מברכים אתכם בשנה טובה והרבה הצלחה!
משרד החינוך מעודד יציאה של עובדי הוראה ללימודים אקדמיים, ורואה בכך נתיב משמעותי לפיתוח מקצועי. עובדי
הוראה בפועל, העומדים בנהלים, זכאים להשתתפות בהחזרי שכר לימוד ללימודים לתארים אקדמיים.
הגשת בקשות נעשית במערכת המקוונת בפורטל עו"ה
מצ"ב לינק למענקים ללימודים אקדמיים בפורטל:
tzoi/Pages/maanakshaothechzershcharlimud.aspxhttp://poh.education.gov.il/PituachMik
המערכת המקוונת להגשת בקשות נפתחה בתאריך 3.9.2017 ותהיה פתוחה עד לתאריך 15.11.2017 עד לתאריך זה –
עליך לדאוג למלא את כל הטפסים, לצרף את האישורים הנדרשים, לשלוח את טופס הבקשה ולאחר מכן להחתים
את מנהל המוסד בו אתה מועסק, ובמידת הצורך גם את הבעלות המשלמת את שכרך.
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרכזות הפיתוח המקצועי במחוזות או לפורטל עובדי הוראה.
ב ב ר כ ה,
ד"ר מירי גוטליב
מנהלת אגף א' פיתוח מקצועי של עו"ה

 לחצו כאן לקובץ PDF  עם רשימת הדוא"ל של רכזות הפיתוח המקצועי